Családokért Közalapítvány

A Családokért közalapítvány öltözőszekrények beszerzésével és adományozásával támogatta a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ által működtetett Idősek Otthona munkáját.

Az ott dolgozók áldozatos munkáját szeretnék ezzel is támogatni és megköszönni, amit a városban élő idős bentlakók érdekében végeznek nap-, mint nap lelkiismeretesen.Munkájukhoz a továbbiakban is kitartást és sok örömet kívánunk!

Hartal Katalin

kuratórium elnöke

Tájékoztatás adományozásról

Családokért Közalapítvány
köszöni

a támogatóinak,  a 2021. évi adójuk 1 % - át a közalapítványnak felajánlóknak.

A felajánlott 65 148 Ft-ot az alapítvány a SZESZK által működtetett Bőlcsődei sószoba anyagbeszerzésére fordította.

Marcali, 2023. június 1.

 

 

  

Tisztelettel kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a marcali Családokért Közalapítványt. Ezzel a rászoruló családokat és gyerekeket segíti.Adószám: 18768446-1-14Alapító: A közalapítványt Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete alapította, a 111/1998.(IV.14.) számú határozatával a hátrányos helyzetű családok, és a szociális munka megsegítése érdekében.

A Somogy Megyei Bíróság 1982. sorszám alatt vette nyilvántartásba az alapítványt, 1998. június 15-én.

Ezt követően Marcali Város Képviselőtestülete a 175/1998.(IX.17.) számú képviselőtestületi határozatával a Családokért Közalapítványt közhasznú szervezetté minősítette, az általa végzett szociális tevékenység tekintetében a 2. közhasznúsági fokozatban.

Bírósági bejegyzés 1998. november 2-án megtörtént.

Képviselő szerv: három tagból álló kuratórium, melynek elnöke Hartal Katalin, aki egyben az alapítvány képviselője.

Kuratórium további tagjai:

Molnár Ágnes
Pápai Éva

Felügyelő bizottság tagjai:

Dr. Trombitásné Dr. Domján Bernadett
Dr. Gergőné Babina Jusztina
Guzsvinyecz Roland

 A Közalapítvány céljai közé tartozik

 • a szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása, ünnepek szervezése a hátrányos helyzetű családok gyermekei részére, gyermek és ifjúságvédelmi programok, szolgáltatások szervezése, támogatása, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. A hátrányos helyzetű, vagy etnikai kisebbséghez tartozó tehetséges gyermekek támogatása.
 • Egészségügy preventív tevékenységének elősegítése közösségi programok szervezésével, támogatásával. Egészségügyi és szociális kutatások, felmérések támogatása. Szakmai konferenciák szervezése, továbbképzés, oktatás támogatása.
 •  Időskorúak mentálhigiénés és szociális problémáinak kezelése. Idős emberek támogatása, érdekképviseletük megszervezése, fizikai, mentális támogatás nyújtása.
 •  A marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központban folyó szociális munka támogatása, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és az e területen dolgozók elismerése.

A közalapítvány működési területe: Marcali város közigazgatási területe.

A közalapítvány a fenti céljai megvalósítása érdekében támogatásokat-, adományokat gyűjt, hátrányos helyzetű családok megsegítését célzó pályázatokon vesz részt, rendezvényeket szervez.

A közalapítvány, a kuratórium döntése alapján, a közalapítvány vagyonát az alapító okiratban rögzített, fent ismertetett céljai megvalósítására használhatja fel.

A közalapítványunk bevételei:

 • magánszemélyek rendelkezése az adóbefizetésének 1%-a felett
 • magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatásból
 • kamatbevételből
 • pályázati finanszírozásból tevődött össze. 

Jó kapcsolatunk van a városban tevékenykedő más civil szervezetekkel, alapítványokkal is. (Karitász, Máltai szeretetszolgálat, Vöröskereszt, Idősek Egyesülete, Bajtársi Egyesület, stb.) Segítjük egymás munkáját.

A szervezet vezető tisztségviselői tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

A Közalapítvány tevékenységét év közben folyamatosan több önkéntes segíti:

 • 1 fő könyvelési tevékenysége egész évben folyamatos,
 •  1 fő titkári feladatok ellátása havi 4-5 órában folyamatosan,
 •  7 fő szakmai pályázatok írásában, lebonyolításában, elszámolásában való részvétele folyamatosan (havi 4-5 óra),
 • 13-14 fő a rendezvényeken való segítségnyújtás idején alkalmanként 6-6 órában.
 • Az önkéntesek munkájukért díjazásban nem részesülnek.

Az Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Terveink között szerepel további támogatások felkutatása, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ szociális tevékenységének, fejlesztési terveinek további támogatása.

Ehhez a munkához számítunk a Városi Önkormányzat, a Tisztelt Képviselő Testület, és a város lakossága, gazdálkodó szervezetei támogatására. 

Örömmel látunk minden önkéntest, aki szeretné munkájával tevékenységünket segíteni. 

Marcali, 2012. január 13. 

Hartal Katalin
kuratórium elnöke