Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

A szolgáltatást az alábbi településeken nyújtjuk:

Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs településeken.

Szociális helyzetük miatt rászorulók:

  • az egyedül élő 65 év feletti személy,

  • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,

  • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Segítségnyújtás gombnyomásra

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorúak vagy betegek részére a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtunk szolgáltatást

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes, szakképzett gondozónak a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül.
A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.
Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Az ellátás igénybevétele:

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető a dokumentumtárból (jobboldalt), illetve beszerezhető intézményünkben.

2022. szeptember 01.-től érvényes térítési díj:

Szociálisan rászorult személy esetén a térítési díjak:

  • Ellátási nap: 30 Ft

Szociálisan nem rászorult személy esetében:

  • Ellátási nap: 200 Ft


Az ellátást keretében 190 db segélyhívó készülékkel rendelkezünk.

 

Igénybevétel helye, módja:

Vezető: Ernyes Ella
Cím: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.
Telefon: 85/310-055
Mobil: +36 30 349-62-13
E-mail: jelzorendszer@szocialiskozpont.hu