Család- és Gyermekjóléti Központ

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 2016.01.01-től a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon belül működő önálló szakmai egység, amely hatóságközeli feladatokat végez.
Tevékenysége során együttműködik a családdal, illetve a Gyvt. 17.§ és a Szt. 64.§ (2) bekezdése által megnevezett személyekkel és szervezetekkel annak érdekében, hogy elősegítsék a gyermek családban történő nevelkedését.

Az ellátások igénybevétele az 1997. évi XXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) alapján önkéntes. A kliens vagy törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére.
A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatai:

1. A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló, egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít

 • utcai szociális munkát,
 • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
 • kórházi szociális munkát,
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 • jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
 • családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
 • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

2. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében:

 • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • együttműködik a pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
 • a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő munkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresése a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít.

3. Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára.

4. Szociális diagnózist készít: a szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba venni.
A Dokumentumtárból letölthető a „Klienstájékoztató szociális diagnózisról” és a „Szociális diagnózis delegáló lap (jelzőrendszer)” nyomtatványok.

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási területe a Marcali Járás 37 településére terjed ki.

A Központ tevékenységét 4 esetmenedzseri körzetben látjuk el:

 1. körzet:
  Ellátott települések:
  – Böhönye
  – Csömend
  – Gadány
  – Hosszúvíz
  – Kelevíz
  – Mesztegnyő
  – Nemeskisfalud
  – Nikla
  – Szenyér
  – Tapsony
 2. körzet:
  Ellátott települések:
  – Csákány
  – Nagyszakácsi
  – Nemesdéd
  – Nemesvid
  – Sávoly
  – Somogysámson
  – Somogysimonyi
  – Somogyzsitfa
  – Szőkedencs
  – Varászló
  – Vése
 3. körzet:
  Ellátott települések:
  – Balatonberény
  – Balatonkeresztúr
  – Balatonmáriafürdő
  – Balatonszentgyörgy
  – Főnyed
  – Hollád
  – Libickozma
  – Pusztakovácsi
  – Szegerdő
  – Táska
  – Tikos
  – Vörs
 4. körzet:
  Ellátott települések:
  – Balatonújlak
  – Kéthely
  – Marcali
  – Somogyszentpál

 

A központ ügyfélfogadási rendje:

pszichológus: minden péntek 12:00 – 17:00 (előjegyzés alapján)
jogász: kedd 13:00 – 14:00 (előjegyzés alapján)

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti:

 • a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez, tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 • a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását,
 • a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában,
 • a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
 • a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
 • prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését,
 • a jelzőrendszer működését.

 

1. óvodai és iskolai szociális segítő körzet:

Ellátott köznevelési intézmények:

 1. Böhönyei Gézengúz Óvoda
 2. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Böhönye)
 3. Ladi János Általános Iskola, Mesztegnyő
 4. Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
 5. Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Hóy Tibor Tagintézménye (Nemesvid)
 6. Marcali Óvodai Központ Napraforgó Óvoda (Nemesvid)
 7. Marcali Óvodai Központ Szedervirág Óvoda (Sávoly)
 8. Mesztegnyői Óvoda
 9. Nemesdédi Óvoda
 10. Sávolyi Általános Iskola
 11. Somogysámsoni Általános Iskola
 12. Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK Óvodája
 13. Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája
 14. Vései Óvoda
 15. Véssey Mihály Általános Iskola (Vése)
 16. Véssey Mihály Általános Iskola Nemesdédi Telephelye

 

2. óvodai és iskolai szociális segítő körzet:

Ellátott köznevelési intézmények:

 1. Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola
 2. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola
 3. Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda
 4. Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Csicsergő Tagóvodája (Balatonberény)
 5. Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
 6. Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és AMI
 7. Marcali Óvodai Központ Bóbita Óvoda
 8. Marcali Óvodai Központ Csillagvirág Művészeti Modellóvoda (Balatonmáriafürdő)
 9. Marcali Óvodai Központ Gombácska Óvoda
 10. Marcali Óvodai Központ Mesepark Óvoda
 11. Marcali Óvodai Központ Tündérliget Óvoda
 12. Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskola
 13. Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda

 

3. óvodai és iskolai szociális segítő körzet:

Ellátott köznevelési intézmények:

 1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola Marcali Telephely
 2. Niklai Mézengúz Óvoda
 3. Festetics Pál Általános Iskola és AMI Somogyfajszi Tagintézményének Pusztakovácsi Telephelye
 4. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda
 5. Déli ASZC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Somogyzsitfa)
 6. Marcali Hétszínvirág Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
 7. Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
 8. Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola
 9. Táskai Tőzike Óvoda

 

 

 

Intézményi elérhetőség:
8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.
Tel: +36/85/311-102; +36/85/510-355
E-mail: gyermekjolet@szocialiskozpont.hu