Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016.01.01-től a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon belül működő önálló szakmai egység, amely szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, a családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés a család egészére kiterjesztett szociális munka, rövid és/vagy hosszú távú segítségnyújtást jelent. Célkitűzése, hogy a család, annak megerősítésével túljusson a nehéz időszakon. Az egyéni esetkezelés a családsegítés olyan formája, mely hosszabb, megtervezett, strukturált tevékenység. Időtartama változó, az egyén, a család mobilitásától függően 4-7 hónap. A folyamat addig tart, amíg a család képessé nem válik az önálló életvitelre, amíg az alapproblémák nem oldódnak meg. A kapcsolat alapját a feltétel nélküli elfogadás teremti meg mind a segítő, mind a segített részéről. A szociális munka egyik módszere, a családban megjelenő problémákat egységben szemlélve nyújt segítséget.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látjuk el.
A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.
Az ellátások igénybevétele az 1997. évi XXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) alapján önkéntes. A kliens vagy törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízis helyzetet észlelő jelzőrendszert működtetünk.

 

Veszélyeztetett gyermekről az alábbi szervek, személyek jelezhetnek:

 • egészségügyi szolgáltatást nyújtók (pld. védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó)
 • személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók
 • köznevelési intézmények (pld. óvoda, iskola, egységes pedagógiai szakszolgálat)
 • rendőrség,
 • ügyészség,
 • bíróság,
 • pártfogó felügyelői szolgálat,
 • áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 • menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 • egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek,
 • munkaügyi hatóság,
 • javítóintézet,
 • gyermekjogi képviselő.

Fent felsorolt szervek, személyek a bal oldalon elhelyezkedő Jelzőrendszer menüpontból tölthetik le a jelzés megtételéhez szükséges adatlapokat.

 

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet, ők a bal oldalon elhelyezkedő Lakossági jelzés menüpontban tehetik meg jelzésüket.

 

Családsegítés keretében biztosítjuk:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a szociális segítő munkát így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztését,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

 

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk:

 1. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:
  – a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
  – családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése,
  – a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
  – szabadidős programok szervezése,
  – hivatalos ügyek intézésének segítése.
 2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében feladata:
  – a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
  – a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
  – kezdeményezi, szervezi és összehangolja a Gyvt. 17. §-ban meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködést,
  – tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
 3. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosít.
 4. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése érdekében:
  – a gyermekkel, és családjával végzett szociális munkával (továbbiakban szociális segítő munka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
  – a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
  – kezdeményezni:
     – egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
     – szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
     – egészségügyi ellátások igénybevételét,
     – pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe a Marcali Járás 11 településére terjed ki: Marcali, Sávoly, Nagyszakácsi, Vése, Varászló, Nemesdéd, Somogyzsitfa, Csákány, Nemesvid, Somogysámson, Somogysimonyi.

 

A szolgálat munkáját 3 családsegítő látja el:

1. körzet:
Ellátott települések:
– Csákány
– Nemesvid
– Somogysimonyi

2. körzet:
Ellátott települések:
– Somogysámson
– Sávoly
– Somogyzsitfa

3. körzet:
Ellátott település:
– Marcali ½ része

4. körzet:
Ellátott települések:
– Nagyszakácsi
– Vése
– Varászló
– Nemesdéd

5. körzet:
Ellátott település:
– Marcali ½ része

 

A szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Marcali Hétfő: 8:00 - 16:00
Kedd: szünetel
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: Szünetel
Péntek: 8:00 - 10:00
Nemesvid Hétfő: 9:00 - 12:00
Somogyzsitfa Hétfő: 13:00 - 16:00
Nemesdéd Kedd: 9:00 - 12:00
Vése Kedd: 13:00 - 16:00
Varászló Kedd: Igény szerint, illetve jelzésre
Somogysámson Szerda: 9:00 - 15:00
Csákány, Somogysimonyi Szerda: Igény szerint, illetve jelzésre
Sávoly Csütörtök: 9:00 - 12:00
Nagyszakácsi Csütörtök: 13:00 - 16:00

 


Intézményi elérhetőség:
8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.
Tel: +36/85/311-102; +36/85/510-355
E-mail: csaladsegito@szocialiskozpont.hu